img1
img2
img1
img2

220V REFRIGERATOR RATED POWER SUPPLY

15,000 ฿

AUC-550 Tru-Watts เป็นเครื่องแปลงไฟคุณภาพสูงที่ออกแบบเพื่อรองรับ 

การใช้งานสำหรับเครื่องเย็นและระบบเครื่องมือที่ใช้ Compressor 

แปลงไฟฟ้าจากระบบ 110-120-Volt/60 Hz เป็น 220-240-Volt/50 Hz สำหรับเครื่องแช่เย็น แช่แข็งที่มีการกินไฟสูง